Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

(Budapesti Vonósok Alapítvány)
(1036 Budapest, Kiskorona u 7. Asz: 18045518-2-41)

1. Általános információk

1.1 Bevezetés (köszöntés és a jogszabályi háttér ismertetése, adatvédelem célja)

Köszöntjük Budapesti Vonósok Alapítványa szolgáltatásai iránti érdeklődését.

A megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiváló szolgáltatást tudjunk nyújtani.

Azonban számunkra a legfontosabb érték megrendelőink, vevőink bizalma.

A vevők (megrendelők) adatainak védelme és azok, a vevők által elvárt módon történő felhasználása, a legfőbb prioritás számunkra. Ennek megfelelően a következő adatvédelmi nyilatkozat célja tájékoztatást nyújtani vevőink (megrendelőink) számára a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) által biztosított jogokról.

A Budapesti Vonósok Alapítványa tájékoztatja a www.budapeststrings.com oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1.2 Adatkezelő meghatározása


Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Budapesti Vonósok Alapítványa

Székhely: 1036 Budapest, Kiskorona utca 7.

Telefon: +36 70 886 2882
Nyilvántartási szám: 01-01-0003421
Adószám: 18045518-2-41
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

E-mail: info@www.budapeststrings.com

Cégünk nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt, jogszabály alapján ilyen kötelezettségünk nincs.

Adatvédelmi problémája esetén bármikor kapcsolatba léphet az ügyvezetőkkel, akik az alábbi elérhetőségeken állnak rendelkezésre: info@budapestivonósok.hu

Adatvédelemért felelős a mindenkori zenekari titkár és elérhetősége: 06 70 886 2882

1.3 Adatfeldolgozó(k) megnevezése:

A szolgáltatókkal kötött szerződésekben szereplő rendelkezések révén biztosítjuk, hogy az általunk igénybe vett szolgáltatók a személyes adatokat az európai adatvédelmi törvénynek megfelelően dolgozzák fel a magas szintű adatvédelem biztosítása érdekében, még olyan esetekben is, amikor a személyes adatokat olyan országba továbbítják, ahol az adatvédelem szintje ettől eltérő, és amelyet illetően az EU Bizottsága nem fogadott el megfelelőségi határozatot.

A személyes adatokat más címzettek részére nem továbbítjuk, kivéve azokat az eseteket, amikor erre a törvény kötelez.

1.4 Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység:

A Budapesti Vonósok Alapítványa a vele kapcsolatba lépő személyek (a továbbiakban: Érintett) részére hírlevélet küld az aktuális programjairól, eseményeiről.

A társaság által nyújtott szolgáltatásokról részletes információ elérhető a www.budapeststrings.com weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”), vagy az irodánkban.

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított Tájékoztatót nyilvánosan közzéteszi.


A Tájékoztató hatálya kiterjed a Alapítványra, franchise-partnereire, al-franchise partnereire, illetve minden olyan természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely az Alapítvány keretében végzett tevékenységben – közvetve, vagy közvetetten – közreműködik.

Ahol a Tájékoztató Alapítványt említ, ott a franchise-, al-franchise- és más partnereket is érteni kell, akik az Alapítvány tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.

1.5 A Tájékoztatóban érintett legfontosabb alapelvek, az adatkezelés elvei


Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – különleges adat estén írásban – hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

Az Alapítvány az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezeli, törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Alapítvány biztosítja az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

1.6 A Tájékoztató az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

Magyarország Alaptörvénye

1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tv.

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)

2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről

2003. évi C. tv. az Elektronikus Hírközlésről

2013. évi CLXV. tv. a Panaszokról és a Közérdekű bejelentésekről

2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2000. évi tv. a számvitelről

2017. évi LIII. tv. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2017. évi CLI törvény az adóigazgatási rendtartásról

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Jogszabályok elérhetősége: net.jogtar.hu

2. Az adatkelés célja(i):


Az adatkezelés elsődleges célja az Alapítvány szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés egyéb céljai: az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

 • Az Érintett részére szolgáltatások (hangverseny, rendezvények, programok) nyújtása, kapcsolatfelvétel elősegítése, tájékoztatás;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése ;
 • Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;
 • Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.

3. Az adatkezelés jogalapjai


Figyelemmel arra, hogy az ALAPÍTVÁNY több célból is kezelhet személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet.

A főbb jogalapok az alábbiak, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó konkrét jogalapok az Tájékoztató 6. pontjában szerepelnek.


3.1. Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét. Amennyiben az Érintett adatait az Alapítvány felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg.

Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.
A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Alapítvány szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől.


A ALAPÍTVÁNY az Érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről. A rövidített – az adatkezelés főbb, GDPR-ben meghatározott információit tartalmazó – tájékoztatás szerepel az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatványokon, a teljeskörű Tájékoztató az érintettek számára minden esetben elérhető.

3.2. A ALAPÍTVÁNY és az Érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben az Érintett az Alapítvánnyal szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről.

Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében az Alapítvány ezen lépések érdekében kezeli az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett.

A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem.

A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.

Amennyiben az Érintett valamely, az Alapítvány által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az Érintett minden esetben tájékoztatást kap.

3.3. Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése.

A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok az Tájékoztató 1.6 pontjában (Általános információk) vannak meghatározva.

3.4. Az Alapítvány vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Amennyiben az adatkezelés szükséges az Alapítvány vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Alapítvány felhasználja ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben.

Az Alapítvány az érdekmérlegelési teszt során minden esetben pontosan azonosítja azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést, és megvizsgálja, hogy más módon (jogalappal) az adatkezelés megvalósítható-e. Az érdekmérlegelési teszt során minden esetben vizsgálatra kerül az érintett jogainak esetleges sérelme, és azon intézkedések lehetősége, amelyek ezen jogok esetleges sérelmét csökkentik, illetve az érintettnek segítséget nyújtanak a jogaik érvényesítésében.

4. Az adatkezelés folyamatának leírása:


A szolgáltatások elérhetősége:

Az Alapítvány szolgáltatásait az Alapítvány által fenntartott Weboldalon, valamint az értékesítőkkel, szerződött partnerekkel való kapcsolattartáson keresztül valósítja meg.

Weboldal igénybevétele:

Amennyiben az Érintett a Weboldalon regisztrál, és megadja adatait, elfogadja a Tájékoztatót.

Ezt követően az Érintett igénybe veheti a Weboldal szolgáltatásait, feliratkozhat hírlevélre.

Amennyiben a megbízási szerződés megszűnik (teljesítéssel, felmondással, lejáratot követően), vagy az Érintett a továbbiakban az Alapítvány szolgáltatását nem veszi igénybe, az Alapítvány az adatokat törli, vagy a Tájékoztatóban meghatározott célból, módon, és ideig tárolja.

5. Adatok felvétele


Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet:

Weboldalon keresztül:

Amennyiben az Érintett a Weboldalon keresztül lép kapcsolatba az Alapítvánnyal, adatait a Weboldalon keresztül, az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben az Érintett elfogadja a Tájékoztatót, és hozzájárulást ad az adott Tájékoztató szerinti adatkezeléshez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az Érintettnek nyilatkoznia kell (jelölőnégyzet elfogadásával).

Személyes megkeresés:

Amennyiben az Érintett az Alapítvánnyal személyesen lép kapcsolatba, az adatokat a Alapítvány rögzíti az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül. Az Érintettnek ebben az esetben is nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.

Partnereken keresztül történő kapcsolatfelvétel:

Az Alapítvány megbízottján, al-franchise partnerein keresztül.

Más forrásokból történő adatfelvétel:

Az Alapítvány az Érintett által közzétett (pl. hirdetésben szereplő) adatokat (telefonszám, e-mail cím) rögzíti kapcsolatfelvétel céljából. Egyéb esetben az Alapítvány adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre törvény felhatalmazást ad, vagy az adatfelvétel nyilvános, bárki számára hozzáférhető adatállományokból történik.

6. A kezelt adatok köre


A ALAPÍTVÁNY kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az adatvédelmi jogszabályok lehetővé tesznek.


6.1. Megbízók azonosításához, a szerződés megkötéséhez szükséges adatok:

 • az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve,
 • születési helye, ideje,
 • anyja születési neve,
 • állandó lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye),
 • azonosító okmányának típusa és száma,
 • adószáma,
 • állampolgársága,
 • telefonszám,
 • emailcím;
 • az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme (tartózkodási helye), valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat.

Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő az Alapítvány kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. Az adatok kezelésének célja az Érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése. Az Érintett megbízó hozzájárul adatainak GDPR és Infótörvény szerinti kezeléséhez.

6.2. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok:

Az adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között üzleti kapcsolat jön létre.

Az Alapítvány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti adatokat veszi fel és kezeli.

6.3. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok szolgáltatást igénybe venni kívánó, kereső Érintettel:

 • név,
 • cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

Az adatok megadása Alapítvány és az Érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják.

Amennyiben az Érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az Alapítvány nem tud kapcsolatba lépni, és nem tud szolgáltatást nyújtani, így amennyiben az Érintett a Alapítvány szolgáltatásait igénybe kívánja venni, a kapcsolattartáshoz szükséges adatait meg kell adnia.


6.4. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok:

Amennyiben az Alapítvány számlát állít ki, kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj összege).

6.5. Igényekkel kapcsolatos adatok:

Amennyiben Az Érintett és az Alapítvány között jogvita alakul ki, az Alapítvány kezeli az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat.


Az adatkezelés helye:

A papíralapú dokumentumokat minden esetben az Alapítvány őrzi.

Valamennyi adat rögzítésre kerül az Alapítvány rendszerében, ide kerülnek feltöltésre az egyes dokumentumokról készült képek, így az adatkezelés helye az Alapítvány informatikai rendszere.

7. Az egyes adatkezelések részletezése:


7.1. Megbízók azonosításához, a szerződés megkötéséhez szükséges adatokhoz szükséges adatok:

Az adatkezelés leírása:

Az Alapítvány szolgáltatása Budapesti Vonósok Kamarazenakar és a kulturális élet tevékenységének elősegítése.

Ezen szolgáltatást az Érintettel kötött szerződés alapján az Alapítvány, illetve szerződött partnerei nyújtják az informatikai, ügyviteli rendszer felhasználásával. Az adatkezelés során sor kerül a szerződés megkötésére, az adatok rögzítésére.

Kezelt adatok köre: A fenti kezelt adatok köre 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. pontjai szerinti adatok.

Az adatkezelés célja:

Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; az ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése; a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jog